Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Særberetning 10/2020: Transportinfrastrukturer i EU: Megaprojekter bør gennemføres hurtigere, så deres effekt på transportnettet kan leveres rettidigt

Danish icpdf.png 9 MB
16-06-2020

Vi reviderede Kommissionens forvaltning af otte grænseoverskridende megaprojekter på transportområdet i 13 medlemsstater. Sådanne projekter skal udbedre vigtige manglende forbindelser mellem de nationale net, så der skabes optimale europæiske transportkorridorer. De otte udvalgte megaprojekters samlede omkostninger var på 54,0 milliarder euro, hvoraf EU indtil videre har betalt 3,4 milliarder euro.

Vi konstaterede, at det ikke er sandsynligt, at hovednettet vil være driftsklart i 2030, sådan som det blev planlagt i 2013. Forsinkelserne med hensyn til anlæggelsen og idriftsættelsen af de undersøgte megaprojekter bringer den effektive funktion af fem af de ni TEN-T-korridorer i fare. Vi fandt eksempler på dårlig planlægning og ineffektiv gennemførelse. Kommissionens tilsyn med den rettidige færdiggørelse af nettet har svagheder og foretages på en vis afstand, men den råder over et værktøj, som kan bruges til at forbedre resultaterne.

Med henblik på at forbedre den forsvarlige økonomiske forvaltning af disse infrastrukturinvesteringer til flere milliarder euro fremsætter vi en række anbefalinger om støtte til den langsigtede planlægning, forvaltningen og tilsynet.

Særberetning fra Revisionsretten udarbejdet i medfør af artikel 287, stk. 4, andet afsnit, TEUF.

 

 

Podcasts:

Rail Baltica (EN)

Lyon-Torino-forbindelsen (EN)

Brennerbasistunnellen (EN)

Femern Bælt (DA)

Baskiske Y og dennes forbindelse til Frankrig (EN)

Seinen-Schelde-forbindelsen (EN)

A1-motorvejen (EN)

E59-jernbanelinjen (EN)