Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Særberetning 26/2020: Havmiljø: EU-beskyttelsen spænder vidt, men stikker ikke dybt

Danish icpdf.png 11 MB
26-11-2020

Tabet af marin biodiversitet og marine levesteder er en stadig udfordring for Europas have. I denne beretning undersøger vi, hvordan denne udfordring tackles via centrale EU-politikker og udgiftsprogrammer i dele af Atlanterhavet og Middelhavet.

Der er indført en ramme for beskyttelse af havmiljøet, men EU's foranstaltninger har ikke bidraget til at genoprette en god miljøtilstand i havene eller til at bringe fiskeriet tilbage til et bæredygtigt niveau i alle havene. EU's beskyttelsesregler har ikke ført til genopretning af vigtige økosystemer og levesteder; de beskyttede havområder giver kun begrænset beskyttelse; bestemmelserne om at samordne fiskeripolitikken med politikken for beskyttelsen af havmiljøet anvendes kun i ringe omfang i praksis; og relativt få af de disponible midler anvendes til bevarelsesforanstaltninger.

Der er sket en målbar forbedring af fiskebestandene i Atlanterhavet, hvorimod dette ikke er tilfældet i Middelhavet.

Vi fremsætter anbefalinger til Kommissionen om sammen med medlemsstaterne at afhjælpe disse problemer.

Særberetning fra Revisionsretten udarbejdet i medfør af artikel 287, stk. 4, andet afsnit, TEUF.