Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Særberetning 02/2022: Energieffektivitet i virksomheder - Der er opnået visse energibesparelser, men der er svagheder i planlægningen og projektudvælgelsen

Danish icpdf.png 6 MB
17-01-2022

Energieffektivitet er afgørende for at opnå klimaneutralitet i EU senest i 2050. Vi analyserede projekter, som vedrører energieffektivitet i virksomheder, og som medfinansieres af fondene vedrørende samhørighedspolitikken. Vi konstaterede, at Kommissionen hverken havde vurderet virksomhedernes potentiale for energibesparelser eller deres finansieringsbehov, og at programmerne ikke angiver, hvordan fondene bidrager til at opfylde målene for energieffektivitetsprioriteterne. Der er ingen indikatorer, det muliggør en efterfølgende vurdering af dette bidrag, men vi skønner, at det udgør 0,3 % af den krævede indsats frem mod 2030. Investeringerne i energieffektivitet var samlet set produktive. Anvendelse af finansielle indikatorer i udvælgelsesprocessen kunne have forhindret nogle produktivitetsmangler og muliggjort bedre valg af finansieringsinstrumenter. Vi anbefaler, at Kommissionen præciserer EU-fondenes bidrag og kontrollerer, om medlemsstaternes valg af finansieringsinstrumenter er hensigtsmæssige.

​Særberetning fra Revisionsretten udarbejdet i medfør af artikel 287, stk. 4, andet afsnit, TEUF.