-->

Αλιεία

Πρωταρχικός στόχος της κοινής αλιευτικής πολιτικής είναι να διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας από περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική άποψη.

Ως οι ελεγκτές της ΕΕ, κοιτάζουμε επίσης μπροστά, προκειμένου να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων στις οποίες θα κληθεί να ανταποκριθεί η ΕΕ στο μέλλον. Οι ωκεανοί και οι θάλασσες αποτελούν σημαντικό φυσικό πόρο, αλλά η οικολογική βιωσιμότητά τους κινδυνεύει λόγω της ρύπανσης, της μη βιώσιμης και παράνομης αλιείας και της αποδιοργάνωσης των οικοσυστημάτων εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Οι ανωτέρω παράγοντες θα λαμβάνονται όλοι υπόψη κατά την επιλογή των ελεγκτικών καθηκόντων μας και τη διατύπωση των συστάσεών μας στο μέλλον.