Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Eelarveaasta 2018 aastaaruanded

Estonian icpdf.png 18 MB
08.10.2019

Kontrollikoda auditeerib igal aastal ELi eelarve tulusid ja kulusid ning esitab arvamuse selle kohta, mil määral on raamatupidamise aastaaruanded usaldusväärsed ning tulu- ja kulutehingud vastavad kohaldatavatele eeskirjadele ja määrustele.

2018. aastal oli ELi kogukulutuste maht 156,7 miljardit eurot. See moodustab 1% ELi kogurahvatulust ja ligikaudu 2% kõikide ELi liikmesriikide avaliku sektori kulutustest. Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad ELi eelarve vastu aastapõhiselt seitsmeaastase finantsraamistiku kontekstis.

Eelarve nõuetekohase täitmise eest vastutab eelkõige Euroopa Komisjon, kuid ka teised ELi institutsioonid ja asutused. Ligikaudu kahe kolmandiku puhul kulutustest (põhiliselt loodusvarad ja ühtekuuluvus) jagatakse aga vastutust liikmesriikidega.

Meie audiitorid testivad tehingute valimeid, et anda statistikal põhinev hinnang selle kohta, mil määral on tulud ja kuluvaldkonnad (poliitikavaldkondade rühmad) vigadest mõjutatud.