EU audit in brief|7fec41b4-43aa-486a-a6ee-f45f8005560f;Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

2018 ELi auditi lühikokkuvõte

Estonian icpdf.png 11 MB
08.10.2019

Lühidalt „2018. aasta ELi auditi lühikokkuvõttest“

2018. aasta ELi auditi lühikokkuvõttes esitatakse ülevaade meie 2018. aasta aastaaruannetest ELi üldeelarve ja Euroopa Arengufondi kohta, milles me esitame oma kinnitava avalduse raamatupidamise aastaaruannete usaldusväärsuse ning nende aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Samuti esitatakse meie peamised leiud ELi eelarve ja Euroopa Arengufondi tulude ja peamiste kuluvaldkondade kohta, ning leiud, mis on seotud eelarve haldamise ja finantsjuhtimise, tulemuslikkust käsitleva teabe kasutamise ning meie varasemate soovituste põhjal võetud meetmetega.

Aruannete täistekstid on kättesaadavad meie veebisaidil www.eca.europa.eu ja Euroopa Liidu Teatajas.

Euroopa Kontrollikoda on ELi sõltumatu välisaudiitor. Teavitame ELi poliitikakujundajaid ja seadusandjaid riskidest, anname neile kindlust, juhime tähelepanu puudustele ja heale tavale ning nõustame ELi poliitika ja programmide juhtimise parandamise alal. Oma tööga tagame ELi kodanikele teabe nende raha kasutamise kohta.