Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 08/2020: ELi investeeringud kultuuriobjektidesse: teema, mis vajab rohkem keskendumist ja kooskõlastamist

Estonian icpdf.png 4 MB
23.04.2020

Kultuuri vallas peab EL aluslepingus sätestatud üldise eesmärgi kohaselt austama oma rikkalikku kultuurilist mitmekesisust ning tagama Euroopa kultuuripärandi kaitse ja arendamise. Et kultuur kuulub peamiselt liikmesriikide pädevusse, saab liit üksnes edendada nendevahelist koostööd ning toetada või täiendada nende tegevust.

Hindasime kultuuriobjektidesse tehtud ERFi investeeringute majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist mõju ning nende objektide rahalist ja füüsilist jätkusuutlikkust. Tutvusime komisjoni tööga ja hindasime 27 projekti seitsmest liikmesriigist.

Auditis jõuti järeldusele, et praegune raamistik vajab rohkem keskendumist ja kooskõlastamist, et tagada kultuuriobjektidesse tehtavate ERFi investeeringute tulemuslikkus ja jätkusuutlikkus.

Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.