Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Aastaaruanded eelarveaasta 2019 kohta

Estonian icpdf.png 9 MB
10.11.2020

Kontrollikoda auditeerib igal aastal ELi eelarve tulusid ja kulusid ning esitab arvamuse selle kohta, mil määral on raamatupidamise aastaaruanded usaldusväärsed ning tulu- ja kulutehingud vastavad kohaldatavatele eeskirjadele ja määrustele.

2019. aastal oli ELi kulutuste kogumaht 159,1 miljardit eurot. See moodustab 1% ELi kogurahvatulust ja ligikaudu 2% kõigi ELi liikmesriikide avaliku sektori kulutustest. Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad ELi eelarve vastu aastapõhiselt seitsmeaastase finantsraamistiku kontekstis. 2019 on käesoleva seitsmeaastase eelarve eelviimane aasta.

Eelarve nõuetekohase täitmise eest vastutab eelkõige Euroopa Komisjon, kuid ka teised ELi institutsioonid ja asutused. Ligikaudu kahe kolmandiku puhul kulutustest (põhiliselt loodusvarad ja ühtekuuluvus) jagatakse aga vastutust liikmesriikidega.

Meie audiitorid testivad tehingutest moodustatud valimeid, et anda statistikal põhinev hinnang selle kohta, mil määral on tulud ja erinevad kuluvaldkonnad vigadest mõjutatud (veamäär).