Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 01/2021: Ühtse kriisilahenduskorra raames tehtava kriisilahenduse kavandamine

Estonian icpdf.png 2 MB
14.01.2021

2014. aastal lõi EL ühtse kriisilahendusmehhanismi, et tagada raskustesse sattunud pankade nõuetekohane kriisilahendus nii, et see mõjutaks maksumaksjaid võimalikult vähe ja väldiks kulukaid päästemeetmeid. Hindasime poliitikaraamistiku asjakohasust ja kriisilahenduse kavandamise organisatsioonilist ülesehitust, samuti pankade jaoks vastu võetud kriisilahenduse kavade kvaliteeti ja ajastust. Leidsime, et ühtset kriisilahendusmehhanismi on täiustatud, kuid mõned põhielemendid on puudu ja vaja on võtta täiendavaid meetmeid. Täpsemalt ei ole poliitikas veel kõiki asjaomaseid valdkondi käsitletud ega puudusi leitud. Seadusandjad peavad lahendama teatavad puudused, nagu kriisilahenduse rahastamine ja pankade riigisiseste maksejõuetusmenetluste ühtlustamine. Kontrollikoda soovitab SRB-l täiustada kriisilahenduse kavandamise poliitikat, tagada kriisilahenduse kavade õigeaegne vastuvõtmine ja täielik vastavus õiguslikele nõuetele ning määrata piisavalt töötajaid, et teha järelevalvet kriisilahendusasutuste kriisilahenduse kavandamise üle vähem oluliste pankade puhul. Soovitame seadusandjatel kehtestada objektiivsemad ja kvantifitseeritumad künnised varase sekkumise meetmete käivitamiseks.

Euroopa Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.