Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 10/2021: Soolõime ELi eelarves: aeg on minna üle sõnadelt tegudele

Estonian icpdf.png 9 MB
26.05.2021

Soolõime tähendab naiste ja meeste võrdõiguslikkuse aktiivset edendamist kõigis poliitika kujundamise ja rakendamise etappides ja valdkondades. ELil on aluslepingust tulenev kohustus edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust kõigis oma tegevustes. See moodustab soolõime aluse. Käesolevas auditis hindasime, kas ELi eelarves on alates 2014. aastast kohaldatud soolõimet, et edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust. Jõudsime järeldusele, et komisjon ei ole veel täitnud oma kohustust kohaldada soolõimet ELi eelarves. Esitame soovitused, kuidas parandada komisjoni raamistikku soolõime toetamiseks ning pöörata ELi eelarve koostamisel rohkem tähelepanu soolisele võrdõiguslikkusele.

​Euroopa Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.