Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 18/2021: Komisjoni järelevalve liikmesriikide üle, mis väljuvad makromajanduslikust kohandamisprogrammist: sobiv vahend, mis vajab ühtlustamist

Estonian icpdf.png 1 MB
15.09.2021

Komisjon vastutab makromajanduslikust kohandamisprogrammist lahkuvate euroala liikmesriikide järelevalve eest, et tagada nende majandusliku ja finantsstabiilsuse säilimine. See on kasulik liikmesriikidele ja nende laenuandjatele. Uurisime komisjoni järelevalve ülesehitust, rakendamist ja tulemuslikkust viies asjaomases liikmesriigis (Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Küpros ja Portugal). Leidsime, et kuigi järelevalve oli asjakohane vahend, pärssisid selle tulemuslikkust ebaselged eesmärgid ning ebapiisav ühtlustamine ja puudulik keskendumine rakendamisele. Esitasime komisjonile soovitused nende probleemide lahendamiseks, sealhulgas asjaomaste õigusaktide läbivaatamiseks, et integreerida järelevalvetegevus Euroopa poolaastasse.

Euroopa Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.