Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 01/2022: ELi toetus õigusriigi toimimisele Lääne-Balkani riikides: pingutustest hoolimata ei ole põhiprobleemid endiselt lahendatud

Estonian icpdf.png 4 MB
10.01.2022

Õigusriigi põhimõte on ELi liikmesriikide üks ühistest väärtustest ja sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2. See on ka oluline ja vajalik tingimus ELi liikmeks saamiseks. Auditeerisime, kas ELi toetus õigusriigi toimimisele kuues ELi liikmeks püüdlevas Lääne- Balkani riigis on olnud tõhus. Kokkuvõttes leidsime, et kuigi ELi tegevus on aidanud kaasa reformidele tehnilistes ja sisulistes valdkondades, nagu kohtusüsteemi tõhususe parandamine ja asjakohaste õigusaktide väljatöötamine, on sellel olnud väike üldine mõju õigusriigi põhimõtte järgimise põhjalikele reformidele piirkonnas. Soovitame komisjonil tugevdada õigusriigi reformide edendamise mehhanismi, suurendada toetust kodanikuühiskonna organisatsioonidele ja sõltumatule meediale, kasutada rohkem tingimuslikkust ning parandada projektide aruandlust ja seiret.

​Euroopa Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.