Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 05/2022: ELi institutsioonide, organite ja asutuste küberturvalisus: Üldine valmisoleku tase ei vasta ohtudele

Estonian icpdf.png 3 MB
29.03.2022

​​ELi institutsioonide, organite ja asutuste (edaspidi „ELi asutused“) vastu suunatud küberrünnete arv kasvab järsult. Kuna ELi asutused on omavahel tihedalt seotud, võivad ühe asutuse nõrgad kohad tekitada ohte ka teistele. Uurisime, kas ELi asutused on võtnud piisavaid meetmeid enda kaitseks küberohtude vastu. Leidsime, et üldiselt ei vasta ELi asutuste valmisoleku tase ohtudele ja nende küberturvalisuse alane küpsus on väga erinev. Soovitame komisjonil parandada ELi asutuste valmisolekut, tehes ettepaneku kehtestada siduvad küberturvalisuse alased eeskirjad ja suurendada infoturbeintsidentidega tegeleva rühma (CERT-EU) ressursse. Komisjon peaks edendama ka ELi asutuste vahelist täiendavat sünergiat ning CERT-EU ja Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti toetus peaks keskenduma madalama valmisolekutasemega ELi asutustele.

​Euroopa Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.