Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

Aastaaruanded eelarveaasta 2021 kohta

Estonian icpdf.png 10 MB
13.10.2022

Kontrollikoda auditeerib igal aastal ELi eelarve tulusid ja kulutusi ning esitab arvamuse selle kohta, mil määral on raamatupidamise aastaaruanded usaldusväärsed ning tulu- ja kulutehingud vastavad kohaldatavatele eeskirjadele ja määrustele.

2021. aastal ulatusid ELi kulutused 181,5 miljardi euroni , moodustades 1,3% ELi liikmesriikide kogurahvatulust kokku. Võttes arvesse taaste- ja vastupidavusrahastu kulutusi (46,5 miljardit eurot), mis tehti pandeemia sotsiaal-majanduslikule mõjule reageerimiseks, ulatusid ELi maksed 2021. aastal 228,0 miljardi euroni. Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad ELi eelarve aastapõhiselt vastu seitsmeaastase finantsraamistiku kontekstis. Eelmine, 2021. aasta oli uue mitmeaastase raamistiku rakendamise esimene aasta.

Eelarve nõuetekohase täitmise eest vastutab eelkõige Euroopa Komisjon, kuid ka teised ELi institutsioonid ja asutused. Ligikaudu kahe kolmandiku puhul kulutustest (põhiliselt loodusvarad ja ühtekuuluvus) jagatakse aga vastutust liikmesriikidega.

Meie audiitorid testivad tehingutest moodustatud valimeid, et anda statistikal põhinev hinnang selle kohta, mil määral on tulud ja erinevad kuluvaldkonnad vigadest mõjutatud (veamäär).