-->

Ettekandvad liikmed

Kontrollikoja liikmed nimetab ametisse nõukogu liikmesriikide valitsuste esitatud kandidaatide seast pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga. Liikmete ametiaeg kestab kuus aastat ja seda on võimalik pikendada. Liikmed peavad oma kohustusi täitma täiesti sõltumatult ning vastavalt Euroopa Liidu üldistele huvidele.

Lisaks kontrollikoja kolleegiumi kuulumisele määratakse iga kontrollikoja liige ühte viiest auditikojast, mis on spetsialiseerunud erinevatele poliitikavaldkondadele. Need kojad võtavad vastu enamiku auditiaruandeid ja arvamusi.

Iga liige vastutab ka konkreetsete ülesannete eest, peamiselt auditi alal. Aruande koostamiseks vajaliku audititöö teevad auditikoja audiitorid. Seejärel esitleb liige aruannet vastuvõtmiseks auditikojale ja/või kolleegiumile ning pärast seda Euroopa Parlamendile ja teistele asjakohastele sidusrühmadele, kaasa arvatud meediale.

Täiendavat teavet meie liikmete kohta leiate allpool toodud linkidelt.