Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 07/2020: Koheesiopolitiikan täytäntöönpano: kustannukset ovat suhteellisen alhaiset, mutta tiedot eivät riitä yksinkertaistamisella saavutettavien säästöjen arviointiin

Finnish icpdf.png 2 MB
16.04.2020

Koheesiopolitiikan rahastojen täytäntöönpanoon toimenpideohjelmien kautta liittyy erilaisia toimia, joista aiheutuu kustannuksia komissiolle, jäsenvaltioille ja edunsaajille.

Tilintarkastustuomioistuin tutki, ovatko komissiolle ja jäsenvaltioille koheesiopolitiikan rahastojen täytäntöönpanosta aiheutuvat kustannukset verrattavissa muiden vastaavien järjestelmien kustannuksiin ja ovatko niiden perustana olevat tiedot täydellisiä, johdonmukaisia ja yhdenmukaisia. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin tutki, mahdollistavatko kustannustiedot lainsäädäntöä ja sääntöjen yksinkertaistamista koskevan analyysin ja päätöksenteon.

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että komission esittämät koheesiopolitiikan rahastojen täytäntöönpanon kokonaiskustannukset ovat alhaiset verrattuna muihin EU:n rahastoihin ja kansainvälisesti rahoitettuihin ohjelmiin. Tilintarkastustuomioistuin totesi kuitenkin, että komissio ei ollut kerännyt riittävän täydellisiä, johdonmukaisia ja yhdenmukaisia taustatietoja kustannuksista niin, että tietoja olisi voitu käyttää esimerkiksi arvioitaessa, millaisia vaikutuksia on koheesiopolitiikan rahastojen täytäntöönpanoa koskevien EU:n sääntöjen yksinkertaistamisella.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus.