Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 16/2020: Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso – maakohtaisissa suosituksissa käsitellään tärkeitä kysymyksiä, mutta suosituksia ei toteuteta riittävän hyvin

Finnish icpdf.png 1 MB
03.09.2020

Eurooppalainen ohjausjakso on EU:n talous- ja finanssipolitiikan koordinointisykli, jota on toteutettu vuodesta 2010. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että jäsenvaltioiden vuotuista taloudellista kehitystä koskevat analyysit, joita komissio esitti maaraporteissaan, olivat luotettavia. Komissio myöskin koordinoi Eurooppa 2020 -strategiaa siten, että kuusi kahdeksasta strategian tavoitteesta saavutettiin vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi komissio teki neuvostolle ehdotuksia jäsenvaltioiden maakohtaisista suosituksista. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuitenkin myös, että sellaisia maakohtaisia suosituksia, jotka jäsenvaltiot olisivat panneet täytäntöön kokonaan tai merkittäviltä osiltaan, oli vähän. Tilintarkastustuomioistuin antoi joukon suosituksia siinä tarkoituksessa, että eurooppalainen ohjausjakso sekä komission työ, joka koski prosessin toteuttamista asetuksen mukaisesti, olisivat entistä vaikuttavampia. Tähän pyrittäisiin vahvistamalla osa-alueita, joilla kehitys on ollut hidasta (kuten köyhyyden lievittäminen ja tutkimus), lujittamalla maakohtaisten suositusten täytäntöönpanon seurantaa, tiivistämällä EU:n rahoituksen ja maakohtaisten suositusten välistä kytköstä ja antamalla parempaa palautetta kansallisista uudistusohjelmista.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus.