-->

Su konkrečia šalimi susijusi informacija

Mes, kaip ES nepriklausomas išorės auditorius, dažnai lankomės ES valstybėse narėse ir ES nepriklausančiose šalyse, kad surinktume informaciją ir duomenis apie tai, kaip leidžiamos ES lėšos. Svarbu pažymėti, kad mes šių šalių neaudituojame, mes renkame įrodymus, skirtus ES lygmens auditams.

Į mūsų audito darbą valstybėse narėse gali būti įtrauktas tik ES pajamų ir išlaidų valdymo sistemų ir procedūrų vertinimas. Vien nacionalinių procedūrų,finansuojamų tik iš nacionalinio biudžeto ir nesusijusių su Sąjungos pajamų ir išlaidų valdymu, auditas nepatenka į mūsų įgaliojimų sritį. Turime teisę atlikti faktų nustatymo vizitus valstybėse narėse, tačiau tik tiek, kiek tokie vizitai yra būtini siekiant nustatyti, kaip ES atlieka savo pajamų ir išlaidų valdymo funkciją.

Valstybėse narėse mūsų auditai atliekami kartu su nacionalinėmis AAI arba, jei jos neturi reikiamų įgaliojimų, su kompetentingomis nacionalinėmis tarnybomis. Mes bendradarbiaujame su valstybių narių AAI, vadovaudamiesi pasitikėjimo principu ir išlaikydami abiejų šalių nepriklausomumą.

Norėdami rasti mūsų leidinius pagal mūsų auditų metu aplankytas šalis, spustelėkite toliau pateiktas nuorodas.