Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Specialioji ataskaita Nr. 22/2019: ES reikalavimai nacionalinėms biudžeto sistemoms. Reikia dar labiau juos griežtinti ir atidžiau stebėti jų įgyvendinimą

Lithuanian icpdf.png 2 MB
04-12-2019

Šioje ataskaitoje įvertinta, ar Komisijos pokriziniais veiksmais, skirtais ES valstybių narių biudžeto sistemoms stiprinti, buvo pasiekti numatyti rezultatai. ES teisėkūros veiksmas suteikė postūmį; tačiau teisinį pagrindą dar yra galimybių pagerinti ir Komisija iki šiol turėjo tik ribotą patikinimą, kad valstybės narės tinkamai taiko ES reikalavimus. Negana to, iškyla rizika, kad Komisija ir nepriklausomos fiskalinės institucijos nevienodai įvertins nacionalinių metinių ir vidutinio laikotarpio planų atitikimą ES fiskalinėms taisyklėms, o tai gali mažinti ES fiskalinės sistemos veiksmingumą. Galiausiai, Europos fiskalinės valdybos veiksmingumą riboja jos dabartinė institucinė struktūra ir tai, kad Komisija gali nepaisyti jos rekomendacijos nepateikdama tinkamo paaiškinimo.

Audito Rūmų specialioji ataskaita pagal SESV 287 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą.