Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Specialioji ataskaita 16/2020: Europos semestras – konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose nagrinėjami svarbūs klausimai, tačiau jas reikia geriau įgyvendinti

Lithuanian icpdf.png 2 MB
03-09-2020

Nuo 2010 m. Europos semestras yra ekonominės ir fiskalinės politikos koordinavo ciklas ES. Nustatėme, kad Komisija savo šalių ataskaitose pateikė patikimą valstybių narių metinės ekonominės pažangos analizę, koordinavo strategiją „Europa 2020“, pagal kurią iki 2020 m. pasiekti šeši iš aštuonių tikslų, ir Tarybai pasiūlė tinkamas konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas valstybėms narėms. Tačiau taip pat nustatėme, kad valstybių narių KŠSR, kurios buvo įgyvendintos visiškai arba iš esmės, lygis yra žemas ir pateikėme keletą rekomendacijų, kaip pagerinti Europos semestro veiksmingumą ir Komisijos darbą įgyvendinant procesą pagal reglamentą, stiprinant: skiriamą dėmesį toms sritims, kuriose pažanga daroma lėtai (pavyzdžiui, skurdo ir mokslinių tyrimų); KŠRS įgyvendinimo stebėjimą; ES fondų ir KŠSR sąsają ir raštu pateikiamą grįžtamąją informaciją apie nacionalines reformų programas.

Audito Rūmų specialioji ataskaita pagal SESV 287 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą.