Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

2021 finansinių metų metinės ataskaitos

Lithuanian icpdf.png 13 MB
13-10-2022

Audito Rūmai kiekvienais metais audituoja ES biudžeto pajamas ir išlaidas ir teikia nuomonę dėl metinių finansinių ataskaitų patikimumo bei pajamų ir išlaidų atitikties taisyklėms ir reglamentams.

2021 m. ES išlaidos iš viso sudarė 181,5 milijardo eurų. Tai atitinka 1,3 % 27 ES valstybių narių visų bendrųjų nacionalinių pajamų. Įskaitant išlaidas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonei (46,5 milijardo eurų), reaguojant į socialinį ir ekonominį pandemijos poveikį, ES mokėjimai 2021 m. iš viso sudarė 228,0 milijardo eurų. ES biudžetą kiekvienais metais pagal septynerių metų programą tvirtina Europos Parlamentas ir Taryba. Praėję 2021 metai buvo pirmieji naujos daugiametės programos metai.

Kad biudžeto lėšos būtų tinkamai išleistos, turi užtikrinti visų pirma Europos Komisija kartu su kitomis ES institucijomis ir įstaigomis. Tačiau dėl maždaug dviejų trečdalių išlaidų (daugiausia gamtos ištekliams ir sanglaudai) Komisija šia atsakomybe dalijasi su valstybėmis narėmis.

Mūsų auditoriai testuoja operacijų imtis, siekdami gauti statistiškai pagrįstus įverčius, parodančius, kokiu mastu pajamos ir įvairių sričių išlaidos yra paveiktos klaidų (įvertinamas klaidų lygis).