Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 09/2020: ES autoceļu pamattīkls: ceļā pavadītais laiks ir samazinājies, taču tīkls joprojām nav pilnībā funkcionāls

Latvian icpdf.png 4 MB
21.04.2020

Autoceļiem ir ievērojama loma ES autotransportā, jo tie veido lielāko daļu no pasažieru un kravu pārvadājumiem. Mēs izvērtējām progresu virzībā uz ES mērķi izveidot pilnībā funkcionālu TEN-T pamattīklu un Komisijas ietekmi šā mērķa sasniegšanā. Mēs konstatējām, ka TEN-T autoceļu pamattīkla attīstībā, ko atbalsta ar ES finansējumu un Komisijas rīcību, tiek panākts progress, tādējādi sasniedzot tīkla lietotājiem vajadzīgos rezultātus. Tomēr vairāki būtiski faktori traucē panākt TEN-T autoceļu pamattīkla pilnīgu funkcionalitāti. Mēs ierosinām Komisijai piešķirt prioritāti ieguldījumiem pamattīklā, uzlabot uzraudzības pasākumus un stiprināt pieeju autoceļu uzturēšanai.

ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.