Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Īpašais ziņojums 25/2020: Kapitāla tirgu savienība – lēns sākums ceļā uz vērienīgu mērķi

Latvian icpdf.png 6 MB
11.11.2020

Eiropas Savienībā ir sistēma reālās ekonomikas finansēšanai, kuras pamatā galvenokārt ir aizdevumi, un tāpēc tā ir ļoti atkarīga no bankām. Lai risinātu šo jautājumu, Komisija 2015. gadā nāca klajā ar Rīcības plānu kapitāla tirgu savienības (KTS) izveidei nolūkā veicināt ES kapitāla tirgu attīstību un integrāciju un nodrošināt alternatīvus finansējuma avotus uzņēmumiem, tostarp MVU. Rīcības plānā bija iekļauti vairāki pasākumi, no kuriem daudziem ir nepieciešama tirgus dalībnieku, dalībvalstu un Eiropas iestāžu sadarbība. Kopumā mēs konstatējām, ka Komisija ir nedaudz pavirzījusies uz priekšu, lai sasniegtu mērķi izveidot kapitāla tirgu savienību, bet līdz šim nav spējusi panākt būtisku progresu attiecībā uz pasākumiem, kurus tā varēja veikt savas kompetences ietvaros. Mēs iesakām Komisijai ierosināt mērķtiecīgu rīcību, lai vēl vairāk atvieglotu MVU piekļuvi kapitāla tirgiem, veicinātu dziļākus un labāk integrētus vietējos kapitāla tirgus, novērstu galvenos pārrobežu šķēršļus investīcijām, noteiktu konkrētus mērķus un kritiski svarīgus pasākumus, kā arī izstrādātu sistēmu KTS īstenošanas uzraudzībai.

ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.