Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 13/2021: ES centieni apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju banku sektorā ir sadrumstaloti, un to īstenošana ir nepietiekama

Latvian icpdf.png 4 MB
28.06.2021

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir prakse, kurā noziedzīgi iegūti līdzekļi tiek padarīti par likumīgiem, iefiltrējot tos likumīgajā ekonomikā nolūkā slēpt to nelikumīgo izcelsmi. Ņemot vērā to, cik nozīmīga ir ES politika nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, un banku sektora lomu, mēs novērtējām, vai ES darbības šajā jomā tiek labi īstenotas.

Mēs konstatējām, ka saistībā ar pasākumiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai un rīcību situācijās, kad ir konstatēts risks, ir vērojama institucionālā sadrumstalotība un vāja koordinācija ES līmenī. ES struktūrām ir ierobežoti rīki, ar kuriem nodrošināt NILLTFN tiesiskā regulējuma pienācīgu piemērošanu valstu līmenī. Nav vienotas ES uzraudzības iestādes, ES pilnvaras ir sadalītas starp vairākām struktūrām, un koordinācija ar dalībvalstīm tiek īstenota atsevišķi.

Mēs formulējam ieteikumus šo problēmu risināšanai.

Eiropas Revīzijas palātas īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.