Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

2020 Snieguma pārskata īss apraksts

Latvian icpdf.png 1 MB
15.11.2021

Īsumā par dokumentu “2020 — Snieguma pārskata īss apraksts”

Dokumentā “2020 — Snieguma pārskata īss apraksts” ir īsi izklāstīts mūsu “Pārskats par ES budžeta sniegumu – stāvoklis 2020. gada beigās”, kurā mēs pārbaudījām ES snieguma satvara konkrētu aspektu, analizējām rezultātus, kas sasniegti atlasītajās ES izdevumu programmās, un izskatījām, cik lielā mērā revidējamās vienības ir ieviesušas mūsu 2017. gada īpašajos ziņojumos sniegtos ieteikumus.

Pārskatu pilns teksts atrodams mūsu vietnē: eca.europa.eu.

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir neatkarīga Eiropas Savienības ārējās revīzijas iestāde. Mēs brīdinām par riskiem, sniedzam pārliecību, vēršam uzmanību uz trūkumiem un labu praksi, kā arī piedāvājam norādījumus ES politikas veidotājiem un likumdevējiem, kā uzlabot ES politikas virzienu un programmu pārvaldību. Ar savu darbu mēs garantējam, ka ES iedzīvotāji ir informēti par to, kā tiek izlietota viņu nauda.