Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Rapport Speċjali Nru 25/2019:Il-kwalità tad-data fil-qasam talappoġġ baġitarju: dgħufijiet f’xi indikaturi u fil-verifikazzjonijiet talpagament għas-segmenti varjabbli

Maltese icpdf.png 3 MB
12/12/2019

L-appoġġ baġitarju huwa forma ta’ għajnuna li tingħata mill-UE u li tinvolvi ttrasferiment ta’ fondi lit-Teżor nazzjonali ta’ pajjiż sieħeb, suġġett għallkonformità ta’ dak il-pajjiż mal-kundizzjonijiet maqbula għall-pagament. Ilpagamenti relatati mal-appoġġ baġitarju jsiru fil-forma ta’ segmenti fissi jew segmenti varjabbli. L-ammonti mħallsa minn segmenti varjabbli jiddependu fuq il-prestazzjoni miksuba mill-pajjiżi sħab, li titkejjel permezz ta’ indikaturi tal-prestazzjoni predefiniti. Aħna eżaminajna jekk il-Kummissjoni kinitx użat data rilevanti u affidabbli dwar il-prestazzjoni għall-iżborż ta' segmenti varjabbli tal-appoġġ baġitarju. Aħna nikkonkludu li terz tal-indikaturi talprestazzjoni li ġew irrieżaminati kellhom dgħufijiet minħabba l-mod kif tfasslu, li setgħu jwasslu għal interpretazzjonijiet differenti dwar jekk il-miri kinux intlaħqu. Barra minn hekk, il-valutazzjoni tal-Kummissjoni dwar jekk kinux inkisbu l-indikaturi tas-segmenti varjabbli mhux dejjem kienet affidabbli. Aħna nagħmlu għadd ta’ rakkomandazzjonijiet bl-għan li tittejjeb il-formulazzjoni tal-indikaturi, jiżdied l-użu tal-indikaturi tal-eżitu u tittejjeb ilverifikazzjoni tad-data dwar il-prestazzjoni li tintuża għall-iżborż ta’ segmenti varjabbli.

Rapport speċjali tal-QEA skont l-Artikolu 287(4), it-tieni subparagrafu, TFUE.