Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Rapport Speċjali 24/2020: Il-kontroll tal-fużjonijiet fl-UE u lproċedimenti tal-antitrust tal- Kummissjoni: jeħtieġ li tiżdied issorveljanza tas-swieq

Maltese icpdf.png 2 MB
19/11/2020

Fil-proċedimenti tal-antitrust proprji tagħha, il-Kummissjoni tinforza r-regoli dwar il-kompetizzjoni tal-UE, flimkien mal-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni (NCAs). Il-Kummissjoni hija responsabbli wkoll mir-rieżaminar ta’ fużjonijiet ta’ kumpaniji li huma sinifikattivi għas-suq intern tal-UE.

F’dan l-awditu, aħna eżaminajna kemm il-Kummissjoni kienet effettiva flidentifikazzjoni u fl-infurzar ta’ ksur tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE rigward ilfużjonijiet u l-antitrust, u kif kienet ikkooperat mal-NCAs. Analizzajna wkoll kif il- Kummissjoni vvalutat u rrappurtat il-prestazzjoni proprja tagħha.

Aħna sibna li d-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni indirizzaw it-tħassib dwar ilkompetizzjoni. Iżda minħabba riżorsi limitati, il-kapaċitajiet għall-monitoraġġ tasswieq u l-identifikazzjoni proprja tal-każijiet tal-antitrust kienu limitati. Linvestigazzjonijiet kienu kumplessi minħabba ammonti dejjem jiżdiedu ta’ data li trid tiġi pproċessata u t-tfaċċar ta’ swieq diġitali, u għadhom ma ġewx indirizzati l-isfidi kollha. Il-kooperazzjoni mal-NCAs kienet tajba, iżda ċerti aspetti jistgħu jibbenefikaw minn koordinazzjoni aħjar. Barra minn hekk, jeħtieġ li jsir titjib filmod kif il-Kummissjoni tivvaluta il-prestazzjoni tal-attivitajiet tagħha u tirrapporta dwarha.

Aħna nagħmlu rakkomandazzjonijiet bl-għan li jgħinu lill-Kummissjoni biex ittejjeb il-kapaċità tagħha fl-identifikazzjoni u fl-infurzar ta' ksur tar-regoli talkompetizzjoni, biex tikkoopera aktar mill-qrib mal-NCAs, u biex ittejjeb irrappurtar dwar il-prestazzjoni.

Rapport speċjali tal-QEA skont l-Artikolu 287(4), it-tieni subparagrafu, TFUE.