Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 01/2021: Afwikkelingsplanning in het kader van het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme

Dutch icpdf.png 3 MB
14-01-2021

In 2014 heeft de EU het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (GAM) ingesteld om ervoor te zorgen dat falende banken op een ordelijke manier worden afgewikkeld, met minimale lasten voor de belastingbetaler, waarbij dure bail-outs worden vermeden. Wij beoordeelden of het beleidskader en de organisatorische opzet van de afwikkelingsplanning passend waren, alsook de kwaliteit en het tijdschema van de voor banken vastgestelde afwikkelingsplannen. We constateerden dat er vooruitgang is geboekt bij het GAM, maar dat enkele essentiële elementen ontbreken en dat verdere stappen nodig zijn. Met name was de reeks beleidslijnen nog niet op alle relevante gebieden gericht of vertoonde deze tekortkomingen. Bepaalde tekortkomingen, zoals financiering bij afwikkeling of harmonisatie van nationale insolventieprocedures voor banken, moeten door de wetgevers worden verholpen. Wij bevelen aan dat de GAR zijn beleidslijnen voor de afwikkelingsplanning verbetert, ervoor zorgt dat afwikkelingsplannen tijdig worden vastgesteld en volledig in overeenstemming zijn met de wettelijke vereisten, en voldoende personeel toewijst om toezicht te houden op de afwikkelingsplanning van de nationale afwikkelingsautoriteiten voor minder belangrijke banken. Wij verzoeken de wetgevers om objectievere en gekwantificeerde drempels vast te stellen voor het activeren van vroegtijdige-interventiemaatregelen.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.