Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 09/2021: Desinformatie met gevolgen voor de EU: aangepakt, maar niet beteugeld

Dutch icpdf.png 3 MB
03-06-2021

Desinformatie is een bron van ernstige bezorgdheid in georganiseerde samenlevingen. Sociale media en nieuwe technologieën hebben het fenomeen versterkt en zorgen voor snellere verspreiding van onjuiste of misleidende informatie onder het al dan niet beoogde publiek. Het EU-actieplan tegen desinformatie was relevant toen het werd opgesteld, maar het was onvolledig. Hoewel de uitvoering ervan grotendeels op schema ligt en er bewijs is dat er positieve ontwikkelingen zijn, werden niet alle beoogde resultaten bereikt. Wij doen aanbevelingen om de coördinatie van en de verantwoordingsplicht met betrekking tot EU-acties tegen desinformatie te verbeteren. We richten ons op de operationele regelingen van de afdeling Strategische Communicatie en de taskforces van de Europese Dienst voor extern optreden. Wij bevelen aan om de lidstaten meer te betrekken bij het systeem voor snelle waarschuwingen en om het toezicht op en de verantwoordingsplicht van onlineplatforms te verbeteren. Ook wijzen we erop dat er behoefte is aan een EU-strategie voor mediageletterdheid die ook de bestrijding van desinformatie omvat en dat er maatregelen moeten worden genomen om het Europees Waarnemingscentrum voor digitale media in staat te stellen zijn ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.