Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 27/2022:EU-steun voor grensoverschrijdende samenwerking met buurlanden

Dutch icpdf.png 5 MB
12-12-2022

​​Programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking vormen een essentieel onderdeel van het Europees nabuurschapsbeleid. Tot voor kort bleven ze ook nog een van de schaarse gebieden van samenwerking met Rusland. Wij stelden vast dat de programma’s gericht waren op relevante behoeften en waardevolle steun hebben geboden aan regio’s aan weerszijden van de buitengrens van de EU. De uitvoering ervan begon echter zeer laat en de complementariteit met andere door de EU gefinancierde programma’s was onvoldoende, evenals de betrokkenheid van de EU-delegaties in buurlanden. We doen aanbevelingen die erop gericht zijn deze coördinatie- en complementariteitsproblemen aan te pakken en het toezicht op de resultaten van de programma’s te versterken. Dit zal van essentieel belang zijn omdat grensoverschrijdende samenwerking een moeilijke toekomst tegemoet gaat: de invasie van Rusland in Oekraïne heeft ernstige twijfels doen rijzen over de helft van de programma’s die voor de periode 2021-2027 zijn voorgesteld.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.