-->

Publikacje odnoszące się do poszczególnych państw

Trybunał jako niezależny zewnętrzny kontroler UE często przeprowadza wizyty w państwach członkowskich UE i w państwach spoza UE. Celem tych wizyt jest zgromadzenie informacji i danych na temat tego, jak wydatkowane są unijne środki finansowe. Należy przy tym pamiętać, że Trybunał nie kontroluje państw, w których przeprowadza wizytę, a jedynie gromadzi dowody na potrzeby kontroli na szczeblu unijnym.

Prace kontrolne prowadzone przez Trybunał w państwach członkowskich mogą obejmować jedynie ocenę systemów i procedur wykorzystywanych w celu zarządzania dochodami i wydatkami UE. Kontrola procedur czysto krajowych, finansowanych wyłącznie z krajowego budżetu i niezwiązanych z zarządzaniem dochodami i wydatkami Unii, nie należy do kompetencji Trybunału. Kontrolerzy są co prawda uprawnieni do przeprowadzania wizyt w państwach członkowskich w celu ustalenia stanu faktycznego, jednak tylko w takim zakresie, w jakim są one konieczne do oceny, jak UE wywiązuje się ze swoich zadań w zakresie zarządzania dochodami i wydatkami.

Kontrole w państwach członkowskich przeprowadza się w porozumieniu z krajowymi najwyższymi organami kontroli lub – jeśli nie dysponują one niezbędnymi uprawnieniami – w porozumieniu z właściwymi służbami krajowymi. Współpraca Trybunału Obrachunkowego z najwyższymi organami kontroli w państwach członkowskich opiera się na zasadzie zaufania, przy jednoczesnym zachowaniu wzajemnej niezależności.

Proszę kliknąć na poniższe linki, aby wyszukać publikacje Trybunału według państwa, w którym przeprowadził on wizytę w toku prac kontrolnych.