Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne nr 22/2016: Programy pomocy unijnej na rzecz likwidacji obiektów jądrowych na Litwie, w Bułgarii i na Słowacji – od 2011 r. poczyniono pewne postępy, lecz wciąż należy zmierzyć się z najpoważniejszymi wyzwaniami

Polish icpdf.png 4 MB
20.09.2016

Likwidacja ośmiu reaktorów jądrowych wybudowanych według projektu radzieckiego na Litwie, w Bułgarii i na Słowacji stanowiła warunek przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej. Trybunał stwierdził, że unijne programy finansowania mające pomóc w spełnieniu tego warunku nie stworzyły odpowiednich zachęt do terminowej i racjonalnej pod względem kosztów likwidacji. Choć poczynione zostały pewne postępy, w głównych projektach infrastrukturalnych wystąpiły opóźnienia i wciąż nie uporano się z najpoważniejszymi wyzwaniami związanymi z pracami na terenach kontrolowanych. Do 2020 r. unijne wsparcie powinno sięgnąć kwoty 3,8 mld euro. Szacuje się, że łączny koszt likwidacji wyniesie co najmniej 5,7 mld euro. Jeżeli uwzględni się koszty związane z trwałym składowaniem odpadów wysokoaktywnych, szacowany łączny koszt likwidacji może ulec podwojeniu.