Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne nr 02/2017: Negocjacje Komisji dotyczące umów partnerstwa i programów w obszarze spójności na lata 2014 2020

Polish icpdf.png 2 MB
05.04.2017

Umowy partnerstwa to strategiczne plany inwestycyjne dla państw członkowskich UE, w których określono krajowe priorytety wydatkowania środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na okres programowania 2014 2020. W niniejszym sprawozdaniu Trybunał przeanalizował, czy umowy partnerstwa zawierane między Komisją Europejską i państwami członkowskimi pomagają skuteczniej ukierunkować środki z tych funduszy, które dysponują łącznie kwotą 350 mld euro.

Trybunał ustalił, że mimo początkowych trudności Komisja i państwa członkowskie ukierunkowały fundusze w większym stopniu na wzrost gospodarczy i zatrudnienie, odpowiednio określiły potrzeby inwestycyjne oraz z powodzeniem dokonały ich przełożenia na zakładane cele i rezultaty. Opracowały również działania mające zaspokoić stwierdzone potrzeby i wskazały, jakie produkty mają zostać wypracowane w ramach programów objętych umowami partnerstwa. Opracowano jednak zbyt dużą liczbę wskaźników wykonania zadań, a metody pomiaru wyników w ramach poszczególnych funduszy nie są ze sobą zharmonizowane. Aby usprawnić działanie umów partnerstwa, Trybunał sformułował szereg zaleceń pod adresem Komisji i państw członkowskich.