Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 08/2020: Unijne inwestycje w obiekty kultury – kwestia wymagająca lepszego ukierunkowania działań i sprawniejszej koordynacji

Polish icpdf.png 4 MB
23.04.2020

Zgodnie z ustanowionym w Traktatach nadrzędnym celem UE w obszarze kultury Unia powinna szanować swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwać nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy. Kultura należy zasadniczo do kompetencji państw członkowskich, a Unia może jedynie promować współpracę między nimi oraz wspierać lub uzupełniać działania krajowe.

Kontrolerzy Trybunału poddali ocenie skutki gospodarcze, społeczne i kulturowe inwestycji w obiekty kultury finansowanych ze środków EFRR oraz stabilność finansową i materialną trwałość obiektów objętych inwestycjami. Przeanalizowali również prace Komisji i ocenili 27 projektów z siedmiu państw członkowskich.

W wyniku kontroli stwierdzono, że obowiązujące ramy nie przewidują dostatecznego ukierunkowania działań i wymagają usprawnienia koordynacji, tak aby zapewnić skuteczność i trwałość unijnych inwestycji w obiekty kultury finansowanych ze środków EFRR.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.