Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 10/2020: Unijna infrastruktura transportowa – należy przyspieszyć wdrażanie wielkich projektów, tak aby terminowo osiągnąć efekty na poziomie całej sieci

Polish icpdf.png 5 MB
16.06.2020

Trybunał skontrolował sposób zarządzania przez Komisję ośmioma wielkimi projektami transportowymi o charakterze transgranicznym realizowanymi w 13 państwach członkowskich. Projekty te obejmują kluczowe brakujące połączenia między sieciami krajowymi, niezbędne do stworzenia sprawnie działających europejskich korytarzy transportowych. Łączny szacowany koszt projektów wybranych do kontroli wynosił 54,0 mld euro, z czego UE wypłaciła do tej pory 3,4 mld euro.

Trybunał stwierdził, że wbrew planom z 2013 r. jest mało prawdopodobne, by sieć bazowa była w pełni funkcjonalna do 2030 r. Opóźnienia w budowie i przekazaniu do eksploatacji wielkich projektów transportowych stawiają pod znakiem zapytania możliwość skutecznego funkcjonowania pięciu z dziewięciu korytarzy sieci TEN-T. Trybunał wykrył przykłady nieodpowiedniego planowania i niewydajnego wdrażania projektów. Nadzór nad terminowym ukończeniem budowy sieci sprawowany przez Komisję wykazuje uchybienia i ma jedynie pośredni charakter. Komisja posiada jednak narzędzie, które można wykorzystać w celu poprawy uzyskiwanych wyników.

Aby poprawić należyte zarządzanie finansami w ramach tego typu inwestycji o wartości wielu miliardów euro, Trybunał sformułował szereg zaleceń mających przyczynić się do usprawnienia planowania długoterminowego, zarządzania tymi inwestycjami oraz nadzoru nad nimi.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.

 

 

Podcasts:

Rail Baltica (PL)

Połączenie Lyon–Turyn (EN)

Tunel bazowy pod przełęczą Brenner (EN)

Stałe połączenie przez Bełt Fehmarn (EN)

Baskijski odcinek Y i jego połączenie z Francją w korytarzu atlantyckim (EN)

Kanał Sekwana–Europa Północna (główny element połączenia Sekwana–Skalda) (EN)

Autostrada A1 (EN)

Linia kolejowa E59 (PL)