Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 16/2020: Europejski semestr – zalecenia dla poszczególnych krajów uwzględniają wprawdzie istotne kwestie, ale wymagają skuteczniejszego wdrażania

Polish icpdf.png 2 MB
03.09.2020

Od 2010 r. europejski semestr stanowi roczny cykl koordynacji polityki gospodarczej i fiskalnej w UE. Z ustaleń Trybunału wynika, że w swoich sprawozdaniach krajowych Komisja przedstawiała rzetelną analizę rocznych postępów gospodarczych poczynionych przez poszczególne państwa członkowskie. We właściwy sposób koordynowała ona wdrażanie strategii „Europa 2020”, dzięki czemu do 2020 r. osiągnięto sześć z ośmiu wyznaczonych w niej celów, a także proponowała Radzie do przyjęcia odpowiednie zalecenia dla poszczególnych krajów. Trybunał stwierdził też jednak, że odsetek zaleceń dla poszczególnych krajów wdrożonych w pełni lub w znacznym stopniu przez państwa członkowskie jest niski. W związku z tym sformułował szereg zaleceń z myślą o zapewnieniu większej skuteczności europejskiego semestru i działań Komisji podejmowanych w celu wdrożenia tego procesu zgodnie z rozporządzeniem. W tym kontekście zalecił on skoncentrowanie wysiłków na obszarach, w których postępy zachodzą powoli (takich jak ubóstwo i badania naukowe), usprawnienie monitorowania wdrażania zaleceń dla poszczególnych krajów, wzmocnienie powiązania między funduszami UE i tymi zaleceniami oraz przekazywanie na piśmie informacji zwrotnych na temat krajowych programów reform.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.