Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 26/2020: Środowisko morskie – ochrona przewidziana przez UE jest szeroko zakrojona, lecz powierzchowna

Polish icpdf.png 10 MB
26.11.2020

Utrata różnorodności biologicznej i siedlisk w obszarach morskich w Europie stanowi nieustanne wyzwanie. W niniejszym sprawozdaniu Trybunał przeanalizował, w jaki sposób z wykorzystaniem kluczowych strategii politycznych i programów wydatkowania UE stara się sprostać temu wyzwaniu na wybranych obszarach Oceanu Atlantyckiego i Morza Śródziemnego.

Ustanowione zostały wprawdzie ramy, których celem jest ochrona środowiska morskiego, ale działania unijne nie doprowadziły ani do przywrócenia dobrego stanu środowiska w morzach, ani do osiągnięcia zrównoważonego poziomu rybołówstwa we wszystkich obszarach morskich. Unijne przepisy o ochronie środowiska nie przyczyniły się do odbudowy ważnych ekosystemów i siedlisk, unijne chronione obszary morskie zapewniają niewielką ochronę, regulacje mające służyć koordynacji polityki rybołówstwa z polityką ochrony środowiska morskiego są rzadko wykorzystywane w praktyce, a na środki ochrony przeznacza się stosunkowo niewielką cześć dostępnych funduszy.

Zaobserwowano wprawdzie wymierną poprawę stanu stad ryb w Oceanie Atlantyckim, lecz postępów takich nie stwierdzono w Morzu Śródziemnym.

Trybunał skierował do Komisji zalecenia, w których wzywa do rozwiązania powyższych problemów w porozumieniu z państwami członkowskimi.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.