Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 06/2021: Instrumenty finansowe w polityce spójności w momencie zamknięcia okresu 2007–2013 – prace weryfikacyjne przyniosły ogólnie dobre rezultaty, lecz nie wyeliminowały części błędów

Polish icpdf.png 2 MB
29.04.2021

Instrumenty finansowe były istotną metodą finansowania udostępnioną w ramach polityki spójności w okresie programowania 2007–2013. Przeprowadzone przez Trybunał poprzednie kontrole dotyczące tych instrumentów ujawniły szereg błędów i uchybień podczas wdrażania. Komisja stwierdziła, że niedociągnięcia te zostaną usunięte w momencie zamknięcia.

Trybunał stwierdził, że Komisja i państwa członkowskie w dużej mierze podjęły kroki niezbędne do sprawdzenia kwalifikowalności odnośnych wydatków w momencie zamknięcia. Wykrył wprawdzie pewne błędy mające wpływ finansowy, niemniej zrealizowane przez Komisję i państwa członkowskie prace przyniosły ogólnie dobre rezultaty. Ponadto większość stwierdzonych niedociągnięć została wyeliminowana w odniesieniu do okresie programowania 2014–2020, Trybunał zaleca jednak, by Komisja zapewniła doradztwo dotyczące najczęściej występujących błędów wykrytych w ramach kontroli. Trybunał zaleca też, by Komisja uzupełniła skierowane do instytucji audytowych wytyczne dotyczące uzyskiwania pewności co do kwalifikowalności wydatków w ramach instrumentów finansowych w momencie zamknięcia.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.