Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 09/2021: Dezinformacja w UE – pomimo podejmowanych wysiłków problem pozostaje nierozwiązany

Polish icpdf.png 3 MB
03.06.2021

Dezinformacja stanowi poważny problem w zorganizowanych społeczeństwach. Za sprawą mediów społecznościowych i nowych technologii zmieniła się skala tego zjawiska oraz szybkość, z jaką nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje mogą dotrzeć do zamierzonych i niezamierzonych odbiorców. W momencie sporządzenia unijny plan działania na rzecz zwalczania dezinformacji był adekwatny, ale niekompletny. Choć realizacja planu przebiega zasadniczo zgodnie z zamierzeniami i istnieją dowody na pozytywne zmiany, nie osiągnięto wszystkich założonych rezultatów. Trybunał sformułował zalecenia zmierzające do usprawnienia koordynacji i poprawy rozliczalności działań UE przeciwko dezinformacji, przy czym szczególną uwagę zwrócono na rozwiązania operacyjne stosowane w dziale Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych zajmującym się komunikacją strategiczną i w grupach zadaniowych działających w obrębie Służby. Trybunał zalecił ponadto, by zwiększono zaangażowanie państw członkowskich w system wczesnego ostrzegania, a także usprawniono monitorowanie i poprawiono rozliczalność platform internetowych. Trybunał zwrócił też uwagę na konieczność przyjęcia unijnej strategii w zakresie umiejętności korzystania z mediów – obejmującej zwalczanie dezinformacji – oraz podjęcia kroków, które umożliwiłyby Europejskiemu Obserwatorium Mediów Cyfrowych realizację założonych ambitnych celów.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.