Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 16/2021: Wspólna polityka rolna i klimat – przeznaczenie na WPR połowy wydatków UE na rzecz klimatu nie zmniejszyło emisji z gospodarstw rolnych

Polish icpdf.png 6 MB
21.06.2021

W okresie programowania 2014–2020 Komisja przeznaczyła ponad jedną czwartą budżetu wspólnej polityki rolnej (WPR) na łagodzenie zmiany klimatu i przystosowywanie się do niej.

Trybunał przeanalizował, czy w ramach WPR przeznaczano wsparcie na praktyki łagodzące zmianę klimatu, które mogą zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych z rolnictwa. Stwierdził on, że 100 mld euro ze środków WPR przeznaczone na działania w dziedzinie klimatu miało niewielkie oddziaływanie na takie emisje, które od 2010 r. nie zmieniły się znacznie. Z WPR finansowane są przede wszystkim środki o niewielkim potencjale pod względem łagodzenia zmiany klimatu. W ramach WPR nie dąży się do ograniczenia lub zmniejszenia pogłowia zwierząt gospodarskich (50% emisji z rolnictwa), wspiera się zaś rolników uprawiających osuszone torfowiska (20% emisji).

Trybunał zaleca, aby Komisja podjęła kroki w celu zmniejszenia emisji z rolnictwa za sprawą WPR i ograniczenia emisji z uprawianych osuszonych gleb organicznych, a także regularnie składała sprawozdania na temat wkładu WPR w łagodzenie zmiany klimatu.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.