Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 25/2021: Wsparcie z EFS na rzecz zwalczania bezrobocia długotrwałego – działania muszą być lepiej ukierunkowane i monitorowane oraz bardziej dostosowane do potrzeb

Polish icpdf.png 5 MB
08.12.2021

Bezrobocie długotrwałe może mieć poważne konsekwencje dla osób, których dotyczy, a także negatywnie oddziaływać na wzrost i finanse publiczne. UE określiła szereg działań politycznych stanowiących odpowiedź na bezrobocie długotrwałe. W latach 2014–2020 działania w zakresie „dostępu do zatrudnienia” finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) dotarły do wielu długotrwale bezrobotnych, lecz nie były ukierunkowane konkretnie na te osoby. Ponadto takie działania EFS nie zawsze były dostosowane do specyficznych potrzeb długotrwale bezrobotnych. Trybunał zaleca Komisji, by nakłaniała państwa członkowskie do ukierunkowania wsparcia z EFS+ na lata 2021–2027 w szczególności na długotrwale bezrobotnych i ich potrzeby, aby w ramach działań stosowano zindywidualizowane podejście do tych osób i aby Komisja oceniała skuteczność skierowanych do nich działań w zakresie „dostępu do zatrudnienia”.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.