Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->
Przegląd 01/2022: Opodatkowanie energii, opłaty za emisję gazów cieplarnianych i dotacje w energetyce

Polish icpdf.png 2 MB
31.01.2022

W niniejszym przeglądzie oceniono, na ile opodatkowanie energii, ustalanie opłat za emisję gazów cieplarnianych i dotacje w energetyce są dostosowane do unijnych celów klimatycznych. Opodatkowanie energii może stanowić wsparcie działań na rzecz klimatu, lecz obowiązujące obecnie poziomy podatków nie odzwierciedlają tego, na ile różne źródła energii są też źródłami zanieczyszczeń. W latach 2008–2019 dotacje na rzecz energii ze źródeł odnawialnych zwiększyły się prawie czterokrotnie, podczas gdy dopłaty na rzecz paliw kopalnych pozostały na stałym poziomie. Piętnaście państw członkowskich wydaje więcej na dopłaty do paliw kopalnych niż na dotacje na odnawialne źródła energii. W połowie 2021 r. Komisja opublikowała wniosek dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie opodatkowania energii. W niniejszym przeglądzie Trybunał zarysował wyzwania, przed jakimi stoją decydenci, związane z aktualizacją polityki dotyczącej opodatkowania energii oraz dotacji, czyli z uspójnieniem opodatkowania energii w różnych sektorach i w przypadku różnych nośników energii, ograniczeniem dopłat do paliw kopalnych oraz z pogodzeniem celów w zakresie klimatu z potrzebami społecznymi.