Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 05/2022: Cyberbezpieczeństwo instytucji, organów i agencji UE: Poziom przygotowania ogólnie nieadekwatny do zagrożeń

Polish icpdf.png 3 MB
29.03.2022

Liczba cyberataków na instytucje, organy i agencje UE (EUIBA) gwałtownie rośnie. Jako że EUIBA są silnie ze sobą powiązane, słabe punkty w jednej instytucji, agencji lub jednym z organów UE mogą narazić pozostałe na zagrożenia bezpieczeństwa. W ramach kontroli zweryfikowano, czy EUIBA posiadają odpowiednie rozwiązania zapewniające im ochronę przed zagrożeniami cyberbezpieczeństwa. Z ustaleń kontrolerów wynika, że poziom przygotowania EUIBA jest, ogólnie rzecz biorąc, nieadekwatny do zagrożeń, a ponadto EUIBA wykazują się bardzo zróżnicowanym stopniem zaawansowania pod względem cyberbezpieczeństwa. Trybunał zaleca w związku z tym, by Komisja zwiększyła stopień przygotowania EUIBA poprzez przedłożenie wniosku w sprawie wprowadzenia wspólnych wiążących zasad w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zapewnienie większych zasobów na rzecz zespołu reagowania na incydenty komputerowe (CERT-UE). Komisja powinna również promować dalszą synergię pomiędzy EUIBA, a CERT-UE i Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa powinny wspierać przede wszystkim te EUIBA, które są mniej zaawansowane pod względem cyberbezpieczeństwa.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.