Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 13/2022: Swobodne przemieszczanie się w UE podczas pandemii COVID-19 - Ograniczony nadzór nad kontrolami na granicach wewnętrznych i nieskoordynowane działania państw członkowskich

Polish icpdf.png 4 MB
13.06.2022

Prawo do swobodnego przemieszczania się po terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej jest jedną z podstawowych swobód przysługujących obywatelom Unii. Trybunał zbadał, jak Komisja nadzorowała kontrole na granicach wewnętrznych w strefie Schengen oraz ograniczenia w podróżowaniu, które wprowadziły państwa członkowskie w czasie pandemii COVID-19. Kontrolerzy sprawdzili także, jakie działania podjęto na szczeblu unijnym do końca czerwca 2021 r., aby skoordynować wprowadzone ograniczenia. Trybunał ustalił, że niedoskonałe ramy prawne utrudniły Komisji nadzór nad ograniczeniami swobodnego przemieszczania się nałożonymi przez państwa członkowskie. Ponadto Komisja nie czuwała w wystarczający sposób nad tym, aby kontrole na granicach wewnętrznych były zgodne z przepisami Schengen. Mimo podejmowanych przez Komisję inicjatyw ograniczenia wprowadzane przez państwa członkowskie w większości nie były skoordynowane między sobą.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.