Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->
Sprawozdania roczne za rok budżetowy 2021

Polish icpdf.png 14 MB
13.10.2022

Co roku Trybunał przeprowadza kontrolę dochodów i wydatków w ramach budżetu UE oraz przedstawia swoją opinię na temat tego, w jakim stopniu roczne sprawozdanie finansowe jest wiarygodne i w jakim stopniu dochody i płatności są zgodne z przepisami.

W 2021 r. wydatki poniesione przez UE wyniosły łącznie 181,5 mld euro, co stanowi 1,3% łącznego dochodu narodowego brutto 27 państw członkowskich UE. Po uwzględnieniu również wydatków poniesionych w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w celu złagodzenia skutków społeczno-gospodarczych pandemii (46,5 mld euro) płatności dokonane przez UE w 2021 r. wyniosły łącznie 228,0 mld euro. Budżet UE przyjmowany jest corocznie – w kontekście siedmioletnich ram finansowych – przez Parlament Europejski i Radę. Zeszły rok – 2021 – był pierwszym rokiem wdrażania nowych ram wieloletnich.

Za zagwarantowanie właściwego wydatkowania środków budżetowych odpowiada głównie Komisja Europejska, ale także inne instytucje i organy UE. W przypadku około dwóch trzecich wydatków – głównie na zasoby naturalne i politykę spójności – odpowiedzialność ponoszą również państwa członkowskie.

Kontrolerzy Trybunału badają próby transakcji, aby statystycznie oszacować, w jakim stopniu dochody i różne obszary wydatków są obarczone błędem (tzw. poziom błędu).