-->

Członkowie sprawozdawcy

Członkowie Trybunału są mianowani przez Radę, po konsultacjach z Parlamentem Europejskim i w następstwie nominacji przez rząd danego państwa członkowskiego. Ich kadencja trwa sześć lat i jest odnawialna. Członkowie zobowiązani są wypełniać swoje obowiązki z zachowaniem pełnej niezależności i z myślą o ogólnym interesie Unii Europejskiej.

Każdy z członków nie tylko przynależy do Kolegium Trybunału, ale także jest przypisany do jednej z pięciu izb, specjalizujących się w różnych obszarach polityki. Izby te przyjmują większość sprawozdań z kontroli i opinii.

Każdy członek realizuje również powierzone mu konkretne zadania, głównie w zakresie kontroli. Prace kontrolne, na podstawie których sporządzone zostanie sprawozdanie, są prowadzone przez kontrolerów z danej izby. Następnie członek przedstawia sprawozdanie z kontroli najpierw na forum izby lub Trybunału, a po jego przyjęciu – Parlamentowi Europejskiemu i innym zainteresowanym podmiotom, jak również mediom.

Więcej informacji na temat członków Trybunału można znaleźć na stronach, do których prowadzą poniższe linki.