Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 06/2021: Instrumentele financiare din cadrul politicii de coeziune la închiderea perioadei 2007 2013: munca de verificare a produs rezultate bune în ansamblu, dar unele erori subzistă

Romanian icpdf.png 2 MB
29.04.2021

Instrumentele financiare au reprezentat o metodă importantă de finanțare a politicii de coeziune în perioada de programare 2007-2013. Auditurile anterioare ale Curții cu privire la aceste instrumente au evidențiat o serie de erori și de deficiențe în cursul implementării. Comisia a declarat că aceste deficiențe urmau să fie abordate la închidere.

Curtea a constatat că Comisia și statele membre luaseră în mare parte măsurile necesare pentru a verifica eligibilitatea acestor cheltuieli la închidere. Deși Curtea a identificat unele erori cu impact financiar, se poate considera că, per ansamblu, munca lor a produs rezultate bune. Chiar dacă majoritatea deficiențelor identificate de Curte au fost remediate pentru perioada de programare 2014-2020, Curtea recomandă Comisiei să pună la dispoziție indicații cu privire la cele mai frecvente erori detectate în urma auditurilor. De asemenea, se recomandă Comisiei să completeze orientările adresate autorităților de audit în legătură cu furnizarea unei asigurări privind eligibilitatea cheltuielilor aferente instrumentelor financiare la închidere.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.