-->

Informácie o jednotlivých krajinách

Ako nezávislý externý audítor EÚ často navštevujeme členské štáty EÚ i krajiny mimo EÚ, aby sme tam zozbierali informácie a údaje o tom, ako sa vynakladajú finančné prostriedky EÚ. Treba zdôrazniť, že nekontrolujeme tieto krajiny, ale zbierame dôkazy pre audity na úrovni EÚ.

Pri auditoch v členských štátoch môžeme posudzovať len systémy a postupy na riadenie príjmov a výdavkov EÚ. Náš mandát sa nevzťahuje na čisto vnútroštátne postupy, ktoré sa financujú výhradne zo štátneho rozpočtu a nesúvisia s riadením príjmov a výdavkov Únie. Máme právomoc navštíviť členské štáty na účely zistenia potrebných skutočností, ale len do takej miery, ktorá je potrebná na vyhodnotenie toho, ako EÚ vykonáva svoju úlohu v súvislosti s riadením príjmov a výdavkov.

V členských štátoch sa naše audity vykonávajú v súčinnosti s národnými najvyššími kontrolnými inštitúciami (NKI), alebo, ak tieto inštitúcie nemajú nevyhnutné právomoci, v súčinnosti s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi štátnej správy. S NKI členských štátov Dvor audítorov spolupracuje v duchu vzájomnej dôvery, pričom obe strany si zachovávajú svoju nezávislosť.

Prostredníctvom doleuvedených odkazov môžete vyhľadať naše publikácie podľa krajín, ktoré sme navštívili ako súčasť našej audítorskej práce.