Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa č. 9/2016: Vonkajšie výdavky EÚ na migráciu v krajinách južného Stredozemia a východného susedstva do roku 2014

Slovak icpdf.png 2 MB
17.03.2016

Predmetom tejto správy sú dva hlavné finančné nástroje (TPMA a ENPI) vonkajšieho rozmeru spoločnej migračnej politiky EÚ, ktorá má za cieľ presadzovať účinné riadenie migračných tokov v spolupráci s krajinami pôvodu a tranzitu. V správe sa skúma, či výdavky v rámci oboch nástrojov mali jasné cieľe a či sa vynakladali účinne a boli dobre koordinované. Zistili sme, že celkovo nástroje nemali jasnú stratégiu, podľa ktorej by sa dal posúdiť ich podiel na plnení cieľov, a preto nie je zrejmé, čo sa prostredníctvom nich má dosiahnuť na úrovni EÚ. Meranie výsledkov dosiahnutých vďaka výdavkom EÚ a hodnotenie príspevku migrácie k rozvoju bolo často zložité. Politiku charakterizuje zložitá správa, nedostatočná koordinácia a chýbajúci prehľad o financovaní, v ktorom by sa konkretizovalo, čo financuje Komisia a čo členské štáty.