Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa č. 01/2018: Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch (JASPERS) – čas na lepšie zacielenie

Slovak icpdf.png 1 MB
11.01.2018

V roku 2006 sa Európska komisia spolu s Európskou investičnou bankou začali angažovať v novej iniciatíve známej ako Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch (JASPERS). Jej hlavným účelom je poskytovať nezávislé bezplatné poradenstvo v snahe pomôcť členským štátom, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004 alebo neskôr, pri príprave kvalitných „veľkých projektov“. Zistili sme nedostatky vo vymedzení hlavných cieľov, úloh a povinností iniciatívy JASPERS, ktoré ohrozujú vyvodzovanie zodpovednosti. Výrazné nedostatky sa vyskytli aj pri zavádzaní novej funkcie nezávislého posúdenia kvality, ktoré sú príčinou vysokého rizika nedostatočnej nestrannosti. Iniciatíva JASPERS síce prispela k rýchlejšiemu schvaľovaniu projektov a vyššej kvalite súvisiacej projektovej dokumentácie, no vo všeobecnosti nemohla ovplyvniť čerpanie finančných prostriedkov EÚ. Jej vplyv na administratívnu kapacitu členských štátov zatiaľ nepriniesol vyšší stupeň nezávislosti od pomoci JASPERS. Zaznamenané nedostatky v kombinácii s významnými nedostatkami v plánovaní, monitorovaní a hodnotení činností JASPERS ohrozujú úspešné fungovanie tejto iniciatívy, najmä pokiaľ ide o jej efektívnosť a účinnosť.